GDPR/Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov

v zmysle ustanovenia § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a v zmysle s článkami 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/64/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“)

Prevádzkovateľ:
Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je
Mgr. Miroslava Šufáková – MiraNova,
s miestom podnikania Oravský Podzámok 77, 027 41 Oravský Podzámok,
IČO: 40 976 751
Kontaktné údaje:
e-mail: info@miranova.eu
telefónne číslo: 0915 70 33 62
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Účel spracúvania Vašich osobných údajov
Vaše osobné údaje, ako aj osobné údaje Vami prihlásených študentov jazykového kurzu (Vašich maloletých detí, resp. maloletých detí ktorých ste zákonným zástupcom) sa budú spracovávať za účelom plnenia zmluvných povinností Prevádzkovateľa ako jazykovej školy pri zabezpečovaní služieb vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu založeného medzi Prevádzkovateľom a Vami ako objednávateľom jazykového kurzu. V tejto súvislosti sa osobné údaje budú spracovávať najmä na predzmluvnú komunikáciu, uzatváranie zmluvy o jazykovom kurze, plnenie zmluvy a poskytovanie služieb v súvislosti s plnením zmluvy, komunikáciu s Vami ako dotknutými osobami, spracúvanie v účtovníctve, daňové účely, vedenie zákazníckej evidencie, evidencia a archivovanie, riešenie prípadných reklamácií a iných otázok zmluvného vzťahu.

V prípade, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na marketingové účely v súlade s Vaším súhlasom, účelom spracúvania je ponuka produktov a služieb Prevádzkovateľa, najmä formou e-mailových správ, sms správ alebo poštou. Vybrané fotografie zaznamenané počas konania jazykového kurzu môžu byť taktiež použité na marketingové účely, a to na ich umiestnenie a zverejnenie na verejne dostupných sekciách internetovej stránky www.miranova.eu, verejných sociálnych sieťach (Facebook, Twitter a ďalších), pričom dotknutá osoba je oprávnená, aj bez udania dôvodu požiadať Prevádzkovateľa o odstránenie fotografie, na ktorej je zaznamenaná a Prevádzkovateľ je povinný jej žiadosti vyhovieť do 10 dní.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je:
(i) plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa podľa Zákona a Nariadenia,
(ii) spracúvanie Vašich osobných údajov a osobných údajov osôb, ktorých ste zákonným zástupcom, je nevyhnutné na plnenie zmluvného vzťahu o jazykovom kurze, ktorého ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti,
(iii) Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov (najmä pre účely marketingu).

Zároveň Vás informujeme, že poskytovanie osobných údajov (okrem osobných údajov na marketingové účely) je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy o jazykovom kurze a ste povinní osobné údaje poskytnúť z dôvodu zabezpečenia našich služieb ako jazykovej školy.

V prípade, ak odmietnete poskytnúť Prevádzkovateľovi osobné údaje požadované na účely plnenia zmluvy o jazykovom kurze, Prevádzkovateľ nie je povinný uzatvoriť s Vami zmluvu o jazykovom kurze, ani Vám poskytovať iné služby.

Kategórie spracúvaných osobných údajov

Za účelom plnenia svojich zmluvných povinností zo zmluvy o jazykovom kurze Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré sú uvedené v prihláške na jazykový kurz alebo v súhlase so spracovaním osobných údajov. Jedná sa o nasledovné osobné údaje:
– identifikačné údaje: meno a priezvisko študenta, meno a priezvisko zákonného zástupcu (v prípade, ak je študentom maloleté dieťa),
– kontaktné údaje študenta a kontaktné údaje zákonného zástupcu (v prípade, ak je študentom maloleté dieťa): adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa, skype,
– ďalšie osobné údaje: hodnotenie úrovne znalostí študenta, platobné údaje.

Na marketingové účely Prevádzkovateľ spracováva meno, priezvisko, adresu bydliska, e-mailovú adresu, telefónne číslo študenta jazykového kurzu a jeho zákonného zástupcu a prípadné fotografie z jazykových kurzov.

Kategórie príjemcov osobných údajov
Osobné údaje budú poskytnuté zamestnancom Prevádzkovateľa, ako aj sprostredkovateľom, ktorí boli za týmto účelom písomne poverení Prevádzkovateľom alebo majú s Prevádzkovateľom písomnú zmluvu za účelom zabezpečenia služieb jazykovej školy (napr.
poskytovatelia účtovníckych služieb, poskytovatelia IT služieb).

Doba uchovávania osobných údajov
Doba uchovávania osobných údajov je výlučne po dobu nutnú k dosiahnutiu účelu ich spracovania alebo po dobu priamo stanovenú platnými právnymi predpismi, ktoré tvoria právny základ spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby.

Zdroje osobných údajov
Osobné údaje sú získavané priamo od Dotknutej osoby, prípadne od zákonných zástupcov Dotknutej osoby.

Osobné údaje uvádzate pri kontakte s Prevádzkovateľom, v prihláške na jazykové kurzy, ako aj v svojich e-mailoch alebo správach.

Vaše práva ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov
V súvislosti so zabezpečením ochrany Vašich osobných údajov máte tieto práva:
a) právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom,
b) právo na opravu Vašich osobných údajov,
c) právo na vymazanie Vašich osobných údajov,
d) právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
e) právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov,
f) právo na prenosnosť Vašich osobných údajov,
g) právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať (ak je súhlas potrebný ako právny základ spracúvania),
h) právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR, ak budete dotknutí na svojich právach ustanovených Zákonom a Nariadením GDPR.

V Bratislave dňa 25.5.2018